انجمن کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

کیان مختاری ثقفی

Kian Mokhtary saghafi

More

چنگیز قابوسی

Changiz Ghabussi

More

سید علی ادیب زاده

Ali Adibzadeh

More

جواد قابوسی

Javad Ghabussi

More

محمد رضا کافی مشهدی

Mohammad Reza Kafi

More

مصطفی متدین

Mostafa Motadayen

More

مهرداد واقعی پرست

Mehrdad Vagheyi parast

More

جمشید هدایی

Jamshid Hodaie

More

حمید همکار

Hamid Hamkar

More

Copyright of Official Experts Association of Tehran Construction Engineering Organization- ©OEA-2012. All rights reserved

 

 

 

 

 

 

----